Algemene Voorwaarden Altijd Fris-app

 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1          Deze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookie beleid (eveneens in deze app te vinden) zijn van toepassing als u gebruik maakt van deze app en bestellingen en aankopen doet en via de app.

1.2          Deze app is uitsluitend bestemd voor bedrijven, verenigingen en stichtingen die  geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

1.3          Om bestellingen te plaatsen, dient u uw klantgegevens op te zoeken aan de hand van het Vrumona klantnummer of postcode + huisnummer. Voor ondernemers welke niet geregistreerd staan als horeca klant van Vrumona is het mogelijk om bestellingen te plaatsen door middel van het opzoeken van de KvK gegevens aan de hand van KvK nummer of postcode + huisnummer.

1.4          Door gebruikmaking van deze app gaat u akkoord met deze voorwaarden.

1.5          Wij kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Bij het plaatsen van een nieuwe bestelling is de dan geldende versie van deze voorwaarden van toepassing. Raadpleeg bij elke bestelling de dan geldende versie van deze voorwaarden.

 

2. Identiteit van de verkoper, contactgegevens en bevoegdheid

 2.1 Vrumona B.V. (hierna “wij” of “Vrumona”) gevestigd te Bunnik, en ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 30024744.

3. Onze Producten

3.1 Om te kunnen bestellen, dient u minimaal 18 jaar oud te zijn.

3.2 De actuele prijzen van onze producten en/of diensten vindt u in de app.

Indien u niet akkoord gaat met het totaalbedrag, dient u de bestelprocedure af te breken.

3.3 Het is mogelijk dat voor onze producten en/of de totale bestelling minimale en/of maximale bestelhoeveelheden gelden. Deze hoeveelheden staan aangegeven in de app.

 

4. Totstandkoming van de overeenkomst en betaling

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra wij uw betaling hebben ontvangen. Tijdens de bestelprocedure kunt u de gegevens controleren en eventuele invoerfouten corrigeren. Lees en controleer elke pagina van de bestelprocedure voordat u verder klikt. Het is mogelijk meerdere producten tegelijkertijd te bestellen. Wij zijn gerechtigd bestellingen van producten met een verschillende levertijd te weigeren.

4.2 Betaling is uitsluitend mogelijk via iDEAL. De algemene voorwaarden van iDEAL zijn van toepassing op het gehele betalingsproces.

4.3 Bij totstandkoming van de overeenkomst wordt het verschuldigde bedrag in rekening gebracht. U kunt geen recht doen gelden op de uitvoering van de betreffende bestelling of dienst(en) en/of enige vergoeding, alvorens wij de betaling hebben ontvangen.

 4.4 Na ontvangst van de betaling zenden wij een bevestiging per e-mail (de “Orderbevestiging”). De Orderbevestiging bevat de essentiële elementen van de overeenkomst. U kunt de Orderbevestiging afdrukken en opslaan. Als u geen Orderbevestiging ontvangt binnen één werkdag nadat u hebt betaald via iDEAL is geen overeenkomst tot stand gekomen en verzoeken wij u contact met ons op te nemen via altijdfris@vrumona.nl

4.5 Wij behouden ons het recht voor - binnen de wettelijke kaders – een onderzoek in te stellen of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, kunnen wij een bestelling of aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden.

 4.6 Voor alle producten in de app geldt leverbaar zolang de voorraad strekt. Indien wij het product niet meer leveren, behouden wij ons het recht voor de koop te ontbinden; indien deze situatie zich voordoet zullen wij u telefonisch op de hoogte stellen.

 

 5. Aflevering

5.1 Als plaats van levering geldt het adres in Nederland (exclusief de Waddeneilanden) dat uw bedrijf of instelling in een eerder stadium aan ons kenbaar heeft gemaakt of dat u heeft ingevuld bij het plaatsen van de bestelling.

5.2 De bezorging wordt niet door Vrumona uitgevoerd maar door een derde, zijnde een post- of koeriersbedrijf of groothandel waarmee Vrumona leveringsafspraken heeft. Vrumona is niet aansprakelijk voor het handelen of nalaten door deze derden of daarvoor werkzame personen. Vrumona is niet aansprakelijk voor vertragingen in de bezorging of verkeerde aflevering.

5.3 Alle opgegeven data en tijdstippen voor aflevering zijn indicatief.

5.4 U bent verplicht de aan u ter aflevering aangeboden goederen in ontvangst te nemen. Het afleveradres c.q. de losplaats moet goed bereikbaar zijn voor die transportmiddelen, die voor leveranties algemeen gebruikelijk zijn.

5.5 Indien u verkiest niet bij de aflevering aanwezig te zijn, worden wij geacht de op de afleverbon en Orderbevestiging vermelde goederen in de vermelde hoeveelheden te hebben (af)geleverd. Een van het vestigingsadres afwijkend factuur- of afleveradres geldt voor alle aangelegenheden betreffende leveranties en de toepassing van de voorwaarden als uw filiaal.

5.6 Het risico van de goederen en de eventuele gevolgschade is vanaf de aflevering voor rekening van u. Vervoer of verplaatsing binnen de bedrijfsruimten van u is niet in vorenbedoelde aflevering begrepen en geschiedt voor risico van u.

5.7 Retourzendingen zijn slechts toegestaan, indien wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebben verleend.

 

6. Inspectie en klachten

6.1 U bent gehouden om onmiddellijk na aflevering van de goederen deze te inspecteren op kwaliteit en kwantiteit. Eventuele gebreken dienen direct te worden vermeld aan de bezorger onder opgaaf van redenen en het ordernummer waaronder de betreffende goederen zijn geleverd. U zult de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van ons houden. Bij gebreke daarvan wordt u geacht de geleverde goederen te hebben goedgekeurd en aanvaard.

6.2 Klachten betreffende de geleverde goederen hebben geen gevolg, indien zij niet uiterlijk binnen 24 uur na aflevering van de goederen schriftelijk bij ons zijn gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en omvang van de klachten. U zult de goederen, waarop de klacht betrekking heeft, ter beschikking van ons houden.

6.3 Indien wij van oordeel zijn dat een klacht gegrond is, zijn wij uitsluitend gehouden tot een zo spoedig mogelijke nieuwe levering, zonder dat u aanspraak heeft op enige (schade)vergoeding.

6.4 Het indienen van een klacht is nimmer grond voor opschorting en/of verrekening van de betalingsverplichtingen van u jegens Vrumona.

 

7. Eigendomsvoorbehoud/retouremballage

7.1  Alle door Vrumona geleverde producten blijven haar eigendom totdat u de koopprijs, alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW, heeft voldaan. U hebt echter het recht de producten in het kader van uw normale bedrijfsvoering te verkopen. De retouremballage, waaronder partijen begrijpen de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, displays, cilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen, wordt niet uw eigendom, ondanks de betaling van het statiegeld voor deze emballage door de wederpartij. Het is niet toegestaan de (retour)emballage te hervullen of te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor die bestemd is. Vrumona is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (retour)emballage.

 

8. Statiegeld emballage/vergoeding behandeling retouremballage

8.1 Voor de retouremballage worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage (VBR) geheven, overeenkomstig de door Vrumona bekend gemaakte tarieven. Statiegeld is niet te beschouwen als vergoeding voor de reële waarde van de retouremballage. Bij de aflevering van via de app gedane bestellingen is Vrumona en/of haar post- of koeriersbedrijf of groothandel die de aflevering verzorgt niet gehouden retouremballage in te nemen.

 

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 De inhoud van deze app, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en overige programmatuur zijn beschermd door auteurs-, merk- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Vrumona of de betreffende rechthebbende.

9.2 U mag deze app uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelstelling van deze algemene voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vrumona is het niet toegestaan enig onderdeel van deze site te reproduceren, kopiëren, verveelvoudigen, afgeleide werken te vervaardigen of op enigerlei wijze te exploiteren.

 

10.  Aansprakelijkheid

10.1 Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze app en de aangeboden producten, diensten en software, kan Vrumona niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en afbeeldingen. Vrumona aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de app, (on)bereikbaarheid van de app of ter beschikking gestelde programmatuur, downloads of andere databestanden, en producten en diensten die aangekocht worden via deze app. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Vrumona gelden eveneens voor alle door Vrumona ingeschakelde hulppersonen en derden.

10.2 E-mails en andere via internet verzonden informatie zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Vrumona staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan.

10.3 Wij spannen ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk te waarborgen dat de app en eventuele bestanden die via de app worden aangeboden virusvrij zijn, maar een garantie kan niet gegeven worden.

10.4 Afbeeldingen in de app zijn voor illustratieve doeleinden. Hoewel wij ons inspannen om de kleuren accuraat te tonen, kunnen wij niet garanderen dat uw beeldscherm de kleuren correct weergeeft. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden ons niet.

 

11. Vrijwaring

11.1 Door gebruik te maken van de app vrijwaart u Vrumona van alle aanspraken die verband houden met het niet naleven van deze voorwaarden door u.

 

12. Slotbepalingen

12.1 Vrumona mag de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u overdragen aan een derde.

12.2 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.