Disclaimer

Copyright 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Vrumona BV. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Vrumona BV. is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Merken 
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Vrumona BV. Zonder schriftelijke toestemming van Vrumona BV. is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Aansprakelijkheid 

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Vrumona BV. niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Vrumona BV. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Indien je vragen hebt ten aanzien van het bovenstaande, dan kun je contact opnemen met onze consumentenservice.